Företagande
Varje stad har ett behov av ett fungerande näringsliv det är grunden för vårt välmående och skatteintäkter samt jobb. Vi vill att kommunen på flera plan stöttar företagandet igenom en rad konkreta åtgärder. Lärlingsplatser, följande av ärendehanteringen digitalt, minskad byråkrati och regelverk som stjälper istället för hjälper. Generationsinventering för att rädda arbetsplatser som riskerar försvinna p.g.a av glapp i övergången från en generation till en annan. Vi har mycket näringslivsfolk i våra led och förstår vikten av en levande stad med även  en intern fungerande infrastruktur. Detta är en liten del av våra förslag.

Skolan
Kunskap och kreativitet har alltid haft en avgörande betydelse för den enskilda människan och samhällets utveckling. Därför vill vi verka för att skola och utbildning lyfts fram. För Trollhättans fortsatta tillväxt är det viktigt att kommunens skolor förblir konkurrenskraftiga och att dessa fortsatt kan dra till sig dugliga lärare och motiverade elever. En väl fungerade gymnasieskola är en viktig del i detta.
Det skall råda ordning och reda, ansvar och respekt för medmänniskan och för de regler som lagar och normer utgör. Kränkande språkbruk är oacceptabelt. Brott inom skolan skall polisanmälas. För att detta skall lyckas är det nödvändigt att öka barnens, föräldrarnas och personalens delaktighet i fattade beslut.
Vi vill införa en läsa-skriva-räkna-garanti. Inget barn får lämna skolan utan tillräckliga kunskaper inom kärnämnena.
Vi har redan infört betyg från årskurs sex. Det ger elev och föräldrar tydlig information om hur det går i skolan. På det nationella planet har det individuella programmet (IV) på gymnasiet avskaffats. Resurserna därifrån har förts över till grundskolan så att kunskapsluckorna åtgärdas så tidigt som möjligt. Teoretiskt svaga eller omotiverade elever kan nu välja att gå en lärlingsutbildning.
Vi har påbörjat ett förändringsarbete i för- och grundskolan för att ge eleverna ökad frihet. En så kallad skolpeng har införts, så att eleverna blir en resurs – inte en kostnad. Rätten till fritt val av skola skall tydligt markeras, och vid behov även rätt till skolskjuts.
Vi vill anpassa skollokalerna till dagens och morgondagens undervisning, både avseende standard och antalet skolor. Resurser bör i högre grad styras över till pedagogiska resurser.
Förskolan kommer mer och mer att bli en inkörsport till grundskolans utbildning. Barnens medfödda nyfikenhet och kunskapstörst måste tidigt tas tillvara. De skolförberedande inslagen ska öka, men hela tiden utgå från det enskilda barnets behov och förmåga att lära.
Alla barn ska få nå målen i sin egen takt. Timplanen som anger hur många timmar alla elever ska läsa i varje ämne har avskaffats. Det är vad man lärt sig som är viktigt inte hur länge man läst.
Arbetet mot mobbing måste intensifieras. Det är orimligt att den mobbade - inte mobbaren flyttas.
För oss är tron på alternativ och mångfald grundläggande. Detta gäller i livets alla skiften. Vi driver också att Trollhättans skolor skall vara narkotika fria med hjälp av narkotika sökande hundar nattetid!

Äldreomsorg

Att kunna och vilja bo kvar i det egna hemmet förutsätter en hemtjänst av god kvalitet där hjäp att ompröva läkemedelsbehandlingen också ingår. Idag är det vanligt att äldre får behålla gammal behandling med försämrad ork som följd. Självklart ska det också finnas trygghetsboenden och särkilda boenden när det är bästa lösningen. Vi vill ha valfrihet i vården och omsorgen. Kvalitetsuppföljning är en viktig uppgift för politiker.

Anhöriga
Många anhöriga utför storverk genom vård av sjuk anhörig i hemmet. Utan de anhörigas insatser skulle påfrestningarna på vården vara ännu större. Det är därför avgörande att anhöriga får hjälp i form av råd om bästa läkemedelsbehandling, avlastning och korttidsvård. Anhörigcentrum som finns sedan några år i Trollhättan har stort värde för dem som vårdar en sjuk anhörig i hemmet.
Hushållsnära tjänster
Trollhättans framtid vill medverka till att införa vårdtagarens fria val inom hemtjänst och i särskilda boenden.  Målet är att bjuda in vårdgivare, gärna småföretagare, som kan erbjuda vårdtagarna fler alternativ.
Genom möjligheten att göra skatteavdrag för hushållsnära tjänster kan resurser frigöras från hemtjänsten som då kan fokusera på huvuduppgiften – god vård och omsorg.
Personalen
Vårt recept för att ge bättre förutsättningar för de som jobbar i vården är att skapa en arbetsmarknad utan delade turer och med fler arbetsgivare. Den som är utlämnad till en enda arbetsgivare får aldrig någon fart på löneutvecklingen.

Infrastruktur

Funktionshinder
Trollhättans framtid har alltid haft livsmiljön för personer med funktionshinder som en central fråga. Trollhättans framtid vill fortsätta vara pådrivande när det gäller förbättring av situationen för människor med funktionsnedsättningar. Åtgärder för den fysiska tillgängligheten i Trollhättan går långsamt. Målsättningen var att 2010 skulle alla offentliga byggnader och platser vara tillgängliga.
Även om Trollhättans kommun har kommit en bit på vägen mer än många andra kommuner återstår mycket att göra. Även andra former av tillgänglighet behöver utvecklas såväl tillgängligheten till arbete som till information. Respekt både för stadens karaktär och den invånare som har särskilda behov måste prägla alla beslut.

Låt ytterområdena expandera genom en utbyggd infrastruktur. Åsaka, Sjuntorp, Velanda, Upphärad, Na Björke och Gärdhem är bra platser med mycket livskvalite.

Vi vill underlätta framkomligheten i innerstaden. Mål att göra stora delar av innerstan till en trafikfri zon som omges av lättillgängliga parkeringsplatser. Visionen för framtiden är att Trollhättan förblir en levande stad med god trafikmiljö. Till detta behövs en väl utbyggd kollektivtrafik och flera cykelvägar både i centrum och ytterområden.
Trollhättan är positivt till att slussområdet utvecklas under förutsättning att trafik- och miljöfrågor löses på ett sätt som tar hänsyn till både människor och kulturmiljöer. Inte minst är det viktigt att närliggande hamnar har samma miljökrav och inte konkurrerar med att erbjuda "billig" miljö.
Trollhättans Framtid vill ha bättre beredskap för att bygga flera bostäder inte bara i centrala Trollhättan utan också i ytterområdena. Alla upplåtelseformer skall tillgodoses såväl hyresrätter som bostadsrätter och äganderätter. Trollhättan bör tillgodose önskemålen om vattennära boende men med hänsyn till den känsliga miljön.
För att införa den relativt nya möjligheten att lämna medborgarförslag skall fungera effektivt är det viktigt att kommunikationerna mellan förvaltning, politiker och invånare sker prestigelöst och snabbt. Raka och snabba svar gagnar respekten för politikerna och förvaltningen. Kommunala beslut skall vara lyhörda och ta så stor hänsyn som möjligt till enskilda önskemål och intressen, inte minst för att minimera antalet överklaganden.
Vi är kritiska till en för snabb utbyggnad av vindkraften i Trollhättan. Nya vindkraftsanläggningar får inte skada eller störa den vackra böljande backlandskapet. En okänslig satsning på vindkraften kan skada turismen och den viktiga besöksindustrin.
Tjänstegarantin har genomförts bland annat vad gäller ansökningar om bygglov. Liknande garantier bör utvecklas att gälla även andra verksamheter i inom kommunen.
I tider av ekonomisk press är det viktigt att alla möjligheter till kommunalt samarbete utnyttjas. I Västra Götalands regionen finns det många lyckade exempel t ex inom räddningstjänsten. Det finns mycket att göra t. ex inom VA-området där regionen står inför stora investeringar. Vi ser helst att man inför varje större investering eller nyrekrytering överväger samarbete med grannkommunerna

Kultur
Vi anser att Trollhättans kommun skall bli försökskommun för skatteavdrag för kulturändamål. Trollhättans framtid uppmuntrar sponsring och privata initiativ och inte bara skattefinansierad verksamhet. Vår strävan är att få medborgarna mer engagerade i sin kommun. Trollhättans konsthall vill vi flytta till ett centralt och lättillgängligt läge.  Den ska fyllas med intressant innehåll . Varje skolelev ska få uppleva en teaterföreställning på stadens N3.
Vi I Trollhättans Framtid är vänner av bildning och lärande. Vi vill att biblioteken utvecklas så att de blir samlingsplatser som erbjuder ett stort litteraturutbud och en modern mediateknik. Enskildhet och lugn för den som söker det. Biblioteken är avgiftsfria för Trollhättebor och det vill vi att museerna också ska vara. Våra museer är en källa till bildning och lärande. Konstupplevelser är känslomässigt berikande och underhållande. Därför vill vi att minst en halv procent av projekteringskostnaderna vid nybyggnation av bostäder och trafikmiljöer avsätts för konstnärlig gestaltning.
Kultur är en viktig det av vården. Musik och litteratur stimulerar sinnena och det friska i människan. Det är viktigt att kultur i vården inte bara blir ett enstaka nedslag utan att det är en naturlig del i vardagen. Minneslådor, akvarellmålning, högläsning är goda exempel.
Turismen har en allt större betydelse för vår kommun. Vi skall ge turisterna minnesvärda upplevelser av kultur, nöje och förströelse. Trollhättans miljö, våra konstnärer, och  stränder ger Trollhättans unika förutsättningar.
De flesta satsningar på ungdom och fritid har genomförts med Trollhättans Framtids företrädare aktiva stöd. På senare år har vi försökt påskynda byggandet av den nya idrottsplatsen i Skoftebyskogen. Vi har även månat om att Kulturskolan utvecklas på ett positivt sätt och blir en självklar samlingsplats. I vårt Trollhättan finns det plats för det enkla – promenadstråk, en vacker och ren strand eller en boulebana kan vara nog så glädjefyllt. Rid-cykel-gång vägar och kallbadhus driver vi.

 

Senast uppdaterad 2017-08-17

Trollhättans Framtid

0734-487844

BG-NR 574-2515

Organisations nr: 802494-8336

 

Kontakt

Dan-Axel Möllengård

0520-421044

0734-487844

mollengard@hotmail.com

 

Dan Möllengård

 

0734-487844

 

mollengard@hotmail.com

www.mollengard.se