Stadgar

Stadgar för Trollhättans Framtid 2015-04-09

 

 1. Ändamål

  Trollhättans Framtid är ett lokalt parti som drivs av medborgarnas vilja att göra Trollhättan till en än bättre stad att leva och bo i.

   

  Målet är att skapa framtidstro genom att fokusera på:

 • barn och ungdomars studieresultat,

 • de äldres livskvalitet och

 • den övriga befolkningens möjlighet att bidra till Trollhättans framgång dvs. genom att arbeta/driva företag.

   

Medborgarnas inflytande och delaktighet liksom respekt för varje individs inneboende värde och frihet att välja själv är våra grundläggande värderingar.

Trollhättans Framtid är ett lokalparti vars enda uppdragsgivare är Trollhättans medborgare. 

 

 1. Medlemskap

  Medlem i föreningen kan man vara om man bor i Sverige. Endast de som bor i Trollhättans kommun har rösträtt. Medlem ska ha fyllt 16 år.

  När särskilda skäl föreligger kan medlem uteslutas ur partiet. Beslut om uteslutning fattas av lokalavdelningens styrelse.  Inför beslut om uteslutning skall den som berörs underrättas om skälen för förslaget och beredas möjlighet att yttra sig.

   

  Avgifter och partistöd

  Föreningens medlemmar skall betala den avgift som årsmötet bestämt. Bara den som erlagt fastställd avgift räknas som medlem.

Föreningen är betalningsmottagare av offentligt partistöd som är avsett för Trollhättan Framtids lokala verksamhet.

 1. Medlemsmöte

  Föreningens högsta organ är medlemsmötet. Varje år hålls minst två medlemsmöten, varav ett årsmöte. Medlem har rösträtt vid medlemsmöte först efter det att tre månader gått sedan inträdet i Trollhättans Framtid.  Endast medlemmar som varit närvarande minst 2 gånger under året har rösträtt.

   

Årsmötet skall hållas senast under februari månad.  Normalt kallas via E-post om inte medlem begär annat.  Tid för årsmötet skall meddelas samtliga medlemmar senast fyra veckor före mötet. Kallelse till årsmötet skall sändas ut till samtliga medlemmar senast två veckor före mötet.

Valberedningens förslag skall bifogas kallelsen.

Motioner till årsmötet skall, för att kunna upptas till behandling, ha kommit in till styrelsen tre veckor före årsmötet. Motionerna och styrelsens yttrande över dem och övriga förslag från styrelsen skall sändas ut till medlemmarna senast två veckor före mötet. Frågor enligt punkt 17 skall lämnas in till styrelsen sju dagar före årsmötet.

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Årsmötet öppnas

2. Val av ordförande, sekreterare och två protokollsjusterare för årsmötet

 3. Fråga om mötet behörigen utlysts

 4. Fastställande av föredragningslista

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

6. Kassarapport och revisionsberättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet

8. Fastställande av antal vice ordförande, övriga ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen

9. Val av ordförande, vice ordförande, övriga ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen

10. Val av två revisorer och en ersättare för dessa

11. Val av valberedning

14. Fastställande av medlemsavgift och tid för vilken den skall gälla

15. Motioner och förslag från styrelsen

16. Rapport från kommunfullmäktigegruppen

17. Frågor från medlemmarna till styrelsen och till innehavare av offentliga uppdrag

18. Under årsmötet väckta frågor som mötet beslutar behandla

19. Årsmötet avslutas.

Utöver årsmöte hålls medlemsmöte inom en månad efter begäran från antingen 25 medlemmar eller en tiondel av medlemmarna (dock minst fem medlemmar) eller efter beslut av styrelsen. Tid och plats fastställs av styrelsen och skall meddelas samtliga medlemmar senast en vecka före mötet.

 1. Styrelsen

   Det åligger ordföranden att meddela valberedningen om start av sitt arbete. Till årsmötet senast 1 november

  Det åligger styrelsen att : - ansvara för att medlemsmötets beslut verkställs – sammankalla medlemsmöte – till årsmötet presentera verksamhetsberättelse och kassarapport – vidta åtgärder för Trollhättans Framtids deltagande i kommunfullmäktigeval inom föreningens område och se till att lokalt valarbete utförs samt folkomröstningar.

Det åligger styrelsen :

 • att hålla medlemmarna orienterade om partiets verksamhet och de politiska händelserna inom föreningens område

 •  att vidta åtgärder för att trygga föreningens ekonomi.

 1. Räkenskaper och revision

  Föreningens tillgångar förvaltas av styrelsen. Räkenskaperna avslutas per kalenderår och överlämnas tillsammans med protokoll till revisorerna senast två veckor före årsmötet. Revisionsberättelse lämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

 

 1. Beslutsfattande

   Omröstning sker öppet. Vid val sker sluten omröstning då så begärs. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lottning sker. Röstning med fullmakt godtas inte. Vid val till uppdrag och beslut om nomineringar där endast en person kan utses krävs absolut majoritet med mer än hälften av antalet röstande. Om i första omgången ingen av de föreslagna fått absolut majoritet sker förnyad omröstning mellan de två kandidater som fått flest röster. I denna andra omgång vinner den som fått flest röster.

   

 2. Valberedningen

  Det åligger valberedningen att skicka en förfrågan till medlemmarna om vilka uppdrag man vill ha.

  Kandidat ska svara på valberedningens frågor.  Om kandidat inte är nöjd med valberedningens förslag ska denne svara på valberedningens frågor på årsmötet.

   

  Valsedeln är en viktig del av partiets ansikte utåt. Den politiska förmågan skall sättas främst bland kvalifikationer.

  Underlag för valsedelskompositionen är kandidaternas svar på valberedningens frågor och valberedningens förslag till valsedel.

   Utfrågningen leds av valberedningens ordförande eller person som valberedningen utser.

  Medlemsmötet kan eventuellt fastställa regler och tidsplan för nomineringsarbetet inför kommunfullmäktigeval. Beslut om kandidater vid kommunfullmäktigeval fattas av medlemsmötet.

Om kandidat avsäger sig kandidatur eller valbarheten upphör mellan nomineringsstämmas beslut och sista möjliga tidpunkt för valsedelstryckning ansvarar styrelsen för att kandidat tas bort från valsedel och följande kandidater flyttas upp ett steg. Endast skriftliga avsägelser accepteras som underlag för beslut.

Inför varje mandatperiod beslutar medlemsmötet om nomineringar till offentliga uppdrag på kommunal nivå

 1. Fullmäktigegruppen

  Gruppen i kommunen består av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Gruppledare väljs av fullmäktigegruppen. Till gruppens överläggningar kallas med yttranderätt även ledamöter och ersättare i styrelser, nämnder och kommunala bolagsstyrelser. Partiets medlemmar har rätt att närvara med yttranderätt vid ordinarie gruppsammanträde. Därutöver bör gruppmöten, öppna även för allmänheten, regelbundet hållas.

 

 1. Stadgeändring

  För ändring av dessa stadgar krävs antingen beslut med absolut majoritet med mer än hälften av antalet röstande vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte, eller med stöd av kvalificerad majoritet med minst två tredjedelar av de röstande vid ett årsmöte.

   

 2. Sammanslagning, delning eller avveckling

  Beslut om föreningens sammanslagning, delning eller avveckling fattas med stöd av kvalificerad majoritet med minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte

  Vid avveckling överlämnas lokalavdelningens tillgångar till annat lokalt politiskt parti eller till välgörande verksamhet.

Vi ser till att vi växer tillsammans med dig!

Trollhättans Framtid

0734-487844

BG-NR 574-2515

Organisations nr: 802494-8336

Senast uppdaterad 2017-08-17

Trollhättans Framtid

0734-487844

BG-NR 574-2515

Organisations nr: 802494-8336

 

Kontakt 

Dan-Axel Möllengård

0520-421044

0734-487844

mollengard@hotmail.com

Dan Möllengård

www.mollengard.se